Vallavalitsuse 25. augusti istungilt

1. Volikogu eelnõud 

Otsustati esitada Hiiumaa vallavolikogule otsuse eelnõu: Tikka-Villemi ja Tikka-Mati detailplaneeringu kehtestamine. 

Saadeti vallavalitsuses teisele lugemisele vallavolikogu eelnõud: 

 • Kõrgessaare vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 164 kehtestatud Uue-Hendriku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, 

 • Hoonestusõiguse seadmine Hiiu tn 1a kinnistule, 

 • Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korras nõusoleku andmine, 

 • Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. 

2. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Emmaste küla Ollima kinnistu (pindala 2,03 ha, tootmismaa) jagamiseks: Ollima ja Kuivati, mõlemad tootmismaa. 

3. Taotluse läbivaatamine 
Rahuldati kahju hüvitamise taotlus Reigi küla teel märgistamata kivi tõttu sõidukile tekkinud tõendatud kahju osas. 

4. Pakkumuse edukaks tunnistamine riigihankes „Investeerimislaenu võtmine" 
Tunnistati riigihankes „Investeerimislaenu võtmine" edukaks ASi Swedbank majanduslikult soodsaim pakkumus, milles 6 kuu euriborile lisanduv krediidiasutuse marginaal on 0,709%. 

 5. Sundvalduse seadmine Villamaa külas asuvale Mäeronga kinnisasjale 
Otsustati seada OÜ Elektrilevi kasuks sundvaldus Villamaa küla Mäeronga kinnistule (pindala 4,82 ha, maatulundusmaa) uue 0,4 kV pingega elektrimaakaabelliini ja õhuliini mastitõmmitsa rajamiseks, talumiseks ning majandamiseks. 

6. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Kõrgessaare aleviku Tööstuse tee 45 kinnisasja (pindala 119 269 m², maatulundusmaa) jagamiseks: Tööstuse tee 43 ja Tööstuse tee 45, mõlemad maatulundusmaa. 

7. Hiiumaa pedagoogide ja hariduse toetajate tunnustamine 
Tunnustatakse Hiiumaa valla tänukirjaga konkursi „Eestimaa õpib ja tänab" kategooriate võitjaid Hiiumaa vallas ja konkursi „Hiiumaa aasta õpetaja 2021" võitjat: 

 • aasta lasteaiaõpetaja 2021 Leelo Reede, 

 • aasta klassiõpetaja 2021 ja Hiiumaa aasta õpetaja 2021 Tiia Palmiste, 

 • aasta klassijuhataja 2021 Külli Jesmin, 

 • aasta põhikooli aineõpetaja 2021 Tiina Koit, 

 • aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 Ene Tisler, 

 • aasta kutseõpetaja 2021 Lylian Meister, 

 • aasta huvialaõpetaja 2021 Olesja Voronjuk, 

 • aasta tugispetsialist 2021 Tiiu Malk, 

 • aasta õppeasutuse juht 2021 Ingrid Prikk, 

 • aasta haridustegu 2021 ujumisõpetus Hiiumaa lasteaedades, Hiiumaa vald, 

 • aasta hariduse sõber 202 Päästeameti Hiiu-Läänemaa päästepiirkond. 

Määrati ühekordne rahaline preemia Hiiumaa aasta õpetajale 2021 – Tiia Palmiste, 200 eurot. 

Tänukirjad anti üle Hiiumaa haridustöötajate pidulikul kokkusaamisel 27. augustil 2021. 

8. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine 
Määrati Kärdla Väike-Sadama tn 14a//Kaubabaasi alajaam katastriüksuse uueks lähiaadressiks Väike-Sadama tn 16a. 

 9. Kärdla kultuurikeskuse juhataja ametist vabastamine 
Saadeti eelnõu teisele lugemisele. 

10. Eraldus omaosaluse fondist 
Otsustati eraldada omaosaluse fondist sihtasutusele Hiiumaa Sadamad suviste purjetamisvõistluste kaasfinantseeringuks 10 000 eurot. 

11. Avaliku ürituse loa andmine 
Anti avaliku ürituse luba mittetulundusühingule Spordiklubi DAGÖ DG "Eesti Meistrivõistlused 2021 discgolfis" korraldamiseks Pühalepa Tervisespordikeskuses ja Randmäe discgolfipargis 25. augustil kl 8st kuni 28. augustil kl 19ni.