Maakonna arengukava 2035+

 

 Anna üles oma hull idee: siin veebivormis kirja pandud vastuseid arvestatakse arengukava koostamisel. Vastamine on avatud mai lõpuni.

 

Hiiu maakond ja Hiiumaa vald kattuvad territoriaalselt haldus- ja asustusüksusena ning seega koostatakse Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia ühtse arengudokumendina.

 

Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks.Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 

Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada  Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 

Käesoleval aastal, peale haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

 

Vaata arengukava koostamise kohta ka Hiiumaa Arenduskeskuse veebilehelt

 

Avalikud arutelud 

 

Hiiumaa valla arengukava avalikud arutelud toimuvad piirkondades üle Hiiumaa. Igal koosolekul on oma kordumatu teemavaldkond ja samas arutatakse ka piirkonna arengut lähiaastate vaates.

Koosolekud toimuvad:

N, 10. mail 2018 kell 17.30 Emmaste noortekeskuses
Fookuses haridus ja noorsootöö ning Emmaste piirkonna teemad. Arutelu juhib Hergo Tasuja.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus 
17.35-17.50 Haridus ja noorsootöö - hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 hariduse ja noorsootöö teemade arutelu
18.50-19.30 Emmaste piirkonna teemade arutelu

E, 14. mail 2018 kell 17.30 Käina vallamajas
Fookuses majandus ja ettevõtlus ning Käina piirkonna teemad. Arutelu juhib Omar Jõpiselg.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus 
17.35-17.50 majandus ja ettevõtlus - hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 majanduse ja ettevõtluse teemade arutelu
18.50-19.30 Käina piirkonna teemade arutelu

T, 15. mail 2018 kell  17.30 Hellamaa perekeskuses
Fookuses valitsemine ja kodanikuühiskond - arutelu juhib Liili Eller - ning turism ja mainekujundus - arutelu juhib Monika Pihlak. Samuti räägitakse Pühalepa piirkonna teemadel.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus 
17.35-17.45 valitsemine ja kodanikuühiskond - hetkeolukord Hiiumaal - Liili Eller
17.45-18.00  turism ja mainekujundus - hetkeolukord Hiiumaal - Monika Pihlak
18.00-19.00 valitsemine ja kodanikuühiskond - teemade arutelu - Liili Eller
18.00-19.00 turism ja mainekujundus - teemade arutelu - Monika Pihlak
19.00-20.00 Pühalepa piirkonna teemade arutelu - Liili Eller

K, 16. mail 2018 kell 17.30 Kärdlas vallamajas
Fookuses kultuur ja sport - arutelu juhib Lauri Preimann - ning sotsiaalhoolekanne ja tervishoid - arutelu juhib Reili Rand. Samuti räägitakse Kärdla teemadel.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus
17.35-17.45 kultuur ja sport - hetkeolukord Hiiumaal - Lauri Preimann
17.45-18.00 sotsiaalhoolekanne ja tervishoid - hetkeolukord Hiiumaal - Reili Rand
18.00-19.00 kultuur ja sport - teemade arutelu - Lauri Preimann
18.00-19.00 sotsiaalhoolekanne ja tervishoid - teemade arutelu - Reili Rand
19.00-20.00 Kärdla teemade arutelu - Lauri Preimann

R, 18. mail 2018 kell 17.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses
Fookuses taristud, ühendused ja keskkond ning Kõrgessaare piirkonna teemad- arutelu juhib Üllar Laid.
17.30 sissejuhatus ja päevakava tutvustus 
17.35-17.50 taristud, ühendused ja keskkond - hetkeolukord Hiiumaal
17.50-18.50 taristud, ühendused ja keskkond - teemade arutelu
18.50-19.30 Kõrgessaare piirkonna teemade arutelu

 Esimene ring avalikke koosolekuid piirkondades üle Hiiumaa lõpusirgel. Siin on veel üks võimalus erinevatel teemadel sõna sekka öelda. Siin veebivormis kirja pandud vastuseid arvestatakse arengukava koostamisel. Vastamine on avatud mai lõpuni.

Ajakava Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ menetlemiseks

Tegevus

Aeg

Arengudokumendi algatamine vallavolikogus

19. aprill

Komisjoni moodustamine ja ajakava kinnitamine vallavalitsuses

25. aprill

Teemarühmade moodustamine komisjoni liikmete poolt

26. aprill4. mai

Komisjoni ja teemarühmade koosolekud : töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine, lähtematerjalide ülevaatamine (olemasolevad arengustrateegiad, planeeringud), uuringute, analüüside jm vajamineva taustainfo vajaduse väljaselgitamine

7.11. mai

Lähteanalüüside koostamine (uuringute, analüüside jm vajaminev taustainfo)

aprillmai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega, sihtgruppidega, intervjuud, seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, projektiideede korje jms)

aprillmai

Avalikud koosolekud (igas osavallas; maikuus teemapõhised)

24., 25., 26. aprill

10., 14., 15., 16. ja 18. mai

Arutelus sihtgruppidega

mai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega – tegevuskava koostamine, seosed riigi arengukavade ja KOVde arengukavadega)

maijuuni

Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine

mai–juuni

Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine sh1 kuu puhkust

juuni5. august

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.19. august

Osavallakogude koosolekud heakskiidu saamiseks

21.23. august

Komisjoni seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

24.27. august

Arengustrateegia eelnõu projekti esitamine vallavalitsusele

28. august

Eelnõu projekti arutamine vallavalitsuses

5. september

Eelnõu projekti saatmine vallavolikogule esimeseks lugemiseks

6. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

10.12. september

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.16. september

Avalikud koosolekud (igas osavallas)

6.16. september

Eelnõu menetlemine (I lugemine) volikogus

20. september

Vallavalitsuse seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

21. september

Avalikud arutelud laekunud ettepanekute arutamiseks

24.27. september

Ettepanekute edastamine volikogule eelnõu teiseks lugemiseks

28. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

8.10. oktoober

Eelnõu menetlemine (II lugemine) volikogus

18. oktoober 2018