Maakonna arengukava 2035+

Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostati ühtse arengudokumendina.

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu Hiiumaa vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2018, muudeti 17. oktoobri 2019 ja 19. novembri 2020 ja 16. septembri 2021 istungitel. 

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.

 

Arengukava muutmise protsess

Arengukava vahehindamine on planeeritud aastale 2022.

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelude kokkuvõte

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

 

 

Arengukava muutmine 2020

Augustis 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

 

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamine 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuli Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia.

Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.

Kultuur

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava käsitleb valla kultuurivaldkonna hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi tulevikueesmärkide saavutamiseks.

Noorsootöö

Hiiumaa noorsootöö valdkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa noorsootöö on noortest lähtuv ja seda viivad ellu professionaalsed kogukondlikesse võrgustikesse kuuluvad noorsootöötajad, aitamaks kaasa Hiiumaa valla ja Eesti noorsootöö visiooni saavutamisele.

Soojusmajandus

Hiiu valla soojusmajanduse arengukava

Lisa 1 Kärdla linna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 2 Kärdla Leigri piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 3 Kärdla sadama piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 4 Kõrgessaare aleviku soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 5 Lauka küla soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Suuremõisa küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2030

Vesi- ja kanalisatsioon

Hiiumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033   

Lisa 1 Volikogu määrus ÜVKA (Terviseamet)

Lisa 2 Volikogu määrus ÜVKA (Keskkonnaanet)

Link arengukavale: https://www.dropbox.com/sh/kk5571eb2zs2wn5/AADqmUN-URtOLL_3KyBH6-qMa/_IGE/2022-03-31?dl=0&lst=

Sotsiaalvaldkond

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava 2022–2030  

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava keskendub laste ja perede, eakate, töötute, erivajadustega inimeste ja tervise probleemidele. Lahendused neile on eri teemavaldkondades:inimareng, majandusareng, taristud ja ühendused, külastuskeskkonna areng, keskkonnahoid ja -teadlikkus.

Sport ja liikumine

Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste arengukava 2022–2030

Spordi ja liikumisharrastuste arengukava käsitleb valla spordi ja liikumisharrastuste hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi.