Maakonna arengukava 2035+

Hiiumaa valla arengukava 2035+ eelnõu avalikustamine algas 27. juunil ja kestab kuni 17. juulini. Sel ajal on kõigil võimaluse esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava ja selle lisade kohta meilile valitsus@hiiumaa.ee või vallamajades kohapeal. 
 

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Hiiumaa arengueeldused, olulisemad trendid Hiiumaa ja väliskeskkonna arengus

Lisa 3 Tegevuskava 2023-2027

Arengukava 2035+ seire 2022

 

 

 Arengukava muutmise protsess

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

 

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.

 

Kõrgessaare arengustrateegia 2030+

Avalikud koosolekud ja arutelud osavaldades:

Käina osavallas: vallamajas, Hiiu mnt 28, Käina alevik, 4. juulil 2022 algusega kl 14

Emmaste osavallas: vallamajas Emmastes, 4. juulil 2022 algusega kl 15.30

Pühalepa osavallas: vallamajas Tempa külas, 5. juulil 2022 algusega kl 15.30

Kõrgessaare osavallas: vaba aja keskuses, Kõrgessaares Tööstuse tee 25, 6. juulil 2022 algusega kl 16

Kärdla osavallas: Kärdlas Keskväljak 5a, Hiiumaa vallavalitsuse II korruse saalis 7. juulil 2022 algusega kl 16

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelude kokkuvõte

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

 

 

Arengukava muutmine 2020

Augustis 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamine 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuli Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia.

Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.

Kultuur

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava käsitleb valla kultuurivaldkonna hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi tulevikueesmärkide saavutamiseks.

Noorsootöö

Hiiumaa noorsootöö valdkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa noorsootöö on noortest lähtuv ja seda viivad ellu professionaalsed kogukondlikesse võrgustikesse kuuluvad noorsootöötajad, aitamaks kaasa Hiiumaa valla ja Eesti noorsootöö visiooni saavutamisele.

Soojusmajandus

Hiiu valla soojusmajanduse arengukava

Lisa 1 Kärdla linna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 2 Kärdla Leigri piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 3 Kärdla sadama piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 4 Kõrgessaare aleviku soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 5 Lauka küla soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Käina aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2022-2032

         Suuremõisa küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2030

Vesi- ja kanalisatsioon

Hiiumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033   

Lisa 1 Volikogu määrus ÜVKA (Terviseamet)

Lisa 2 Volikogu määrus ÜVKA (Keskkonnaanet)

Link arengukavale: https://www.dropbox.com/sh/kk5571eb2zs2wn5/AADqmUN-URtOLL_3KyBH6-qMa/_IGE/2022-03-31?dl=0&lst=

Sotsiaalvaldkond

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava 2022–2030  

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava keskendub laste ja perede, eakate, töötute, erivajadustega inimeste ja tervise probleemidele. Lahendused neile on eri teemavaldkondades:inimareng, majandusareng, taristud ja ühendused, külastuskeskkonna areng, keskkonnahoid ja -teadlikkus.

Sport ja liikumine

Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste arengukava 2022–2030

Spordi ja liikumisharrastuste arengukava käsitleb valla spordi ja liikumisharrastuste hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi.