Maakonna arengukava 2035+

 

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuleb Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia. Arengustrateegias seame ühiselt pikaajalised eesmärgid ja tegevussuunad Hiiumaa arendamisel. Arengukava võtab detailsema fookuse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevustele ja investeeringutele lähima viie aasta perspektiivis. Kogukonnaga koostöös valminud dokument on aluseks Hiiumaa valla tegevuste kavandamisel eelolevatel aastatel. Arengukava on aga elav dokument, mis tähendab, et see vaadatakse igaaastaselt üle: hinnatakse täitmist ja seatakse vajadusel täiendavad eesmärke või korrigeeritakse tegevusi.

Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks.Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 

Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 

Käesoleval aastal, pärast haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Arengukava koostab vallavalitsus koostöös Hiiumaa arenduskeskusega. Vaata arengukava koostamise kohta ka Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt
 

Ettepanekute tegemine arengukava projekti

Hiiumaa valla arengukava 2035+ projekt on 7. septembrist avalik tutvumiseks, täiendamiseks ja kommenteerimiseks:

  • Hiiumaa valla kodulehel

Hiiumaa valla arengukava 2035+
Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia
Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond
Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

  • paberkandjal kõigis vallamajades üle Hiiumaa.

Arengukava ei ole sellega veel valmis, vaid on avatud ettepanekuteks. Projekti saavad kõik teha ettepanekuid omale sobival moel:

  • Avalikustamise perioodil toimuvad kõigis osavaldades avalikud koosolekud arengukava projekti tutvustamiseks ja tagasiside kogumiseks:

K, 12. sept kl 17.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses
N, 13. sept kl 17.30 Käina vallamaja saalis
R, 14. sept kl 17.30 Emmaste noortekeskuses
E, 17. sept kl 17.30 Hellamaa perekeskuses
T, 18. sept kl 17.30 Kärdla vallamaja volikogu saalis

  • Projekti saab ettepanekuid teha ka osavallakogude septembrikuu koosolekutel.
  • Samuti saab ettepanekuid arengukava projekti saata Hiiumaa vallavalitsusele: valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal kõigisse vallamajadesse Hiiumaal.
 20. septembri volikogu istungil toimub arengukava esimene lugemine, misjärel saavad kõik esitada muudatusettepanekuid, mille viimane tärmin on 4. oktoober. 18. oktoobri volikogu istungil toimub arengukava teine lugemine. 

Suur tänu kõigile, kes on juba andnud oma mõtteid Hiiumaa arengukavasse arengukava avalikel aruteludel või saatnud neid kirjalikult aadressile valitsus@hiiumaa.ee. Juba saadetud muudatusettepanekud on kokku kogutud ja avaldatud: Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud 21. septembri seisuga. Kõigi hiidlaste panus sellesse ühisesse kokkuleppesse on aga jätkuvalt enam kui oodatud: muudatusettepanekute viimane vormistamise ja saatmise päev on 4. oktoober. Pane oma mõtted teele: valitsus@hiiumaa.ee

Arengukava teemarühmad

Vallavalitsus on moodustanud seitse teemarühma, mida veavad eest vallavalitsuse liikmed. Igasse teemarühma kuuluvad nii vallavalitsuse kui volikogu esindajad ning valdkonna spetsialistid nii era- kui avalikust sektorist, nii Hiiumaalt kui mandri taustaga. Kokku on igas teemarühmas üheksa inimest. 

 

Majandus ja ettevõtlus: Omar Jõpiselg, Sander Kopli, Tarmo Mänd, Ilmi Aksli, Tanel Malk, Agur Nurs, Toomas Vaks, Jan Ignahhin, Signe Leidt.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid: Reili Rand, Liisi Mäeumbaed, Toomas Remmelkoor. Riho Rahuoja, Kairi Lõppe, Riina Tamm, Elge Härma, Aasa Saarna.

Taristud, ühendused ja keskkond: Üllar Laid, Tiit Paulus, Üllar Padari, Piret Sedrik, Raina Smill, Riho Sõrmus, Tiit Harjak, Mait Must, Rein Urman, Hannes Vaidla.

Turism ja mainekujundus: Monika Pihlak, Toomas Kokovkin, Ly Kaups, Helen Kõvask, Liis Remmelg, Anne-Ly Torstensson, Eha Ernits, Jaana Lepamaa.

Kultuur, sport ja vaba aeg: Lauri Preimann, Artur Valk, Ülari Kaibald, Karin Kokla, Margarita Korol, Helle-Mare Kõmmus, Anton Kaljula, Kristi Linkov, Ly Meldorf.

Valitsemine ja kodanikuühendused: Liili Eller, Reili Rand, Aivar Viidik, Antti Leigri, Ants Orav, Kaja Sõrmus, Ester Tammis, Kaja Hiis-Rinne, Argo Nurs.

Haridus ja noorsootöö: Hergo Tasuja, Antti Leigri, Margit Kagadze, Ivo Eesmaa, Tiia Liibert, Liina Lepamaa, Kaie Pranno, Ivi Remmelg.
 

Esialgne ajakava Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ menetlemiseks

Arengukava koostamist alustasime taustinfo ja seireandmete kogumisega analüüsiga – mis seniste valdade arengukavadest ja maakonna arengustrateegia eesmärkidest ja tegevustest on tehtud, mis tegemata. Sellele järgnesid mai keskel avalikud arutelud kõikides osavaldades. Avalike aruteludel keskendusime esialgsele ideekorjele nii teemarühmade kaupa kui iga piirkonna teemadel. Seejärel on teemarühmad asunud välja töötama esialgset sisendit valdkonna vajadustest, eesmärkidest ja plaanitavatest tegevustest. Lisaks korraldatakse teemade kaupa laiendatud kohtumisi ja arutelusid.
 

Tegevus

Aeg

Arengudokumendi algatamine vallavolikogus

19. aprill

Komisjoni moodustamine ja ajakava kinnitamine vallavalitsuses

25. aprill

Teemarühmade moodustamine komisjoni liikmete poolt

26. aprill4. mai

Komisjoni ja teemarühmade koosolekud : töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine, lähtematerjalide ülevaatamine (olemasolevad arengustrateegiad, planeeringud), uuringute, analüüside jm vajamineva taustainfo vajaduse väljaselgitamine

7.11. mai

Lähteanalüüside koostamine (uuringute, analüüside jm vajaminev taustainfo)

aprillmai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega, sihtgruppidega, intervjuud, seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, projektiideede korje jms)

aprillmai

Avalikud koosolekud (igas osavallas; maikuus teemapõhised)

24., 25., 26. aprill

10., 14., 15., 16. ja 18. mai

Arutelus sihtgruppidega

mai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega – tegevuskava koostamine, seosed riigi arengukavade ja KOVde arengukavadega)

maijuuni

Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine

mai–juuni

Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine sh kuu puhkust

juuni5. august

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.19. august

Osavallakogude koosolekud heakskiidu saamiseks

21.23. august

Komisjoni seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

24.27. august

Arengustrateegia eelnõu projekti esitamine vallavalitsusele

28. august

Eelnõu projekti arutamine vallavalitsuses

5. september

Eelnõu projekti saatmine vallavolikogule esimeseks lugemiseks

6. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

10.12. september

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.16. september

Avalikud koosolekud (igas osavallas)

6.16. september

Eelnõu menetlemine (I lugemine) volikogus

20. september

Vallavalitsuse seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

21. september

Avalikud arutelud laekunud ettepanekute arutamiseks

24.27. september

Ettepanekute edastamine volikogule eelnõu teiseks lugemiseks

28. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

8.10. oktoober

Eelnõu menetlemine (II lugemine) volikogus

18. oktoober 2018