Asendus-ja järelhooldusteenus

Asendushooldusteenus on teenus millega tagatakse pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õigused, võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused, luuakse lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning laps valmistatakse ette võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele,

  • kelle vanem on surnud;
  • vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja;
  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud;
  • kes on vanemast eraldatud.

Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

Asendushooldusteenust osutab hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Järelhooldusteenus on teenus millega toetatakse asendushoolduselt või eestkostelt lahkuva isiku iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist.

Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vallavalitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

 

Asendus- ja järelhoolduse teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

Asendushooldusteenusele suunamisel hindab ametnik lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutaja valikut ja põhjendab oma valikut.

Asendushooldusteenusele suunamisel hindab lastekaitsespetsialist lapse abivajadusest ja lapse heaolust lähtuvalt teenuse osutamise vajadust ja sobivust ning suunab lapse teenusele hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul.

Järelhooldusteenust korraldav ametnik hindab koos isikuga teenuse vajadust juhtumikorralduslikul põhimõttel.

Isik ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

 

Otsuse teenusele suunamise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja lastekaitsespetsialisti ettepanekul.
Sotsiaalosakonna juhataja sõlmib teenuseosutajaga lepingu enne isikule teenuse osutamise alustamist.