Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Koidu maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 119 algatati Kiduspe küla Koidu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:1603) detailplaneeringu koostamise algatamine ja väljastati lähtetingimused.

Planeeringu eesmärk on jagada maaüksus kahes krundiks, mõlemale krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa valla veebilehel.