Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek toimus Käina Osavalla Valitsuses 25.11.2019-27.12.2019, avalik arutelu 23.01.2020 Väljapaneku ajal registreeriti 1 kirjalik arvamus. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal tekkisid vallal mõned muudatus ettepanekud. Avalikul arutelul tutvustati vallapoolseid muudatusettepanekuid, mis viiakse planeeringu lahendusse sisse. Avaliku arutelul selgitati, et planeeritav ala on Käina alevikus kõige sobivaim koht uue kaubanduskeskuse rajamiseks ja planeeringujärgne uus kardirada ehitatakse ning olemasolev Spordi tänav ei suleta enne uue tänava valmimist.

Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla kodulehel: Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringute eskiiside avalikustamine. Teavet saab tel 462 2882.

https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspxo=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158374