Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Uus tn 12 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla linna Uus tn 12 maaüksuse (37101:004:0004) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 178. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 11.10-11.11.2021. Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda Kärdla vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=213867.

Planeeringuala näol on tegemist 4218 m2 suuruse 100% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringulahendusega nähakse ette elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega maaüksus, millele võib ehitada kuni 4 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 700 m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kärdla linna üldplaneeringut ette nähtud sihtotstarbe osas.

Kirjalikud arvamused eskiislahenduse kohta esitada hiljemalt 11.11.2021 aadressil triin.masing@hiiumaa.ee.