Detailplaneeringute kehtestamine

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Planeerimisseaduse § 139 lõike 4 kohaselt teavitatakse teid, et  Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 162 kehtestati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus
20501:001:0009; pindala 10917 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-36).

Planeeringu eesmärk on Ada maaüksusele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuetega, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga on lubatud krundile püstitada kuni 4 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m2. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla kodulehel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=228030