Detailplaneeringute kehtestamine

Jundo maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 148 kehtestati Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2921D).

Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisel, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Kehtestamise otsusega ja planeeringuga on võimalik tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses ja valla kodulehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=28405