Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

KÄINA ALEVIKU SPORDI TN 8 JA LÄHIALA TEISE DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 214 kehtestati osaliselt Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 04-77). Planeeringuala, suurusega 5,41 ha, hõlmab Spordi tn 8 (registriosa 898933, katastritunnus 36802:002:0132, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa, pindala 46316 m²), osaliselt Spordi kergliiklustee (registriosa 898933, katastritunnus 36802:002:0131, pindala 3011 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) ja Spordi tänav (registriosa 1192433, katastritunnus 36802:002:0133, pindala 4662 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) kinnistud.

Spordi tn 8 ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks. Kavandatakse kaubanduskeskus, kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikud hooned, mitmed väiksemad äripinnad, omatoodangu müügikohad, parklad, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused. Samuti määratakse detailplaneeringuga maakasutus- ja keskkonnatingimused, antakse parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

Detailplaneering muudab Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13 kehtestatud Käina valla üldplaneeringut, kuna üldplaneeringu kohastele maakasutuse juhtotstarvetele (üldkasutatav maa ja transpordimaa) lisandub ärimaa juhtotstarve).

 

Detailplaneeringuga kehtestatakse planeeringulahendus Positsioon 1, Positsioon 3, Positsioon 4, Positsioon 5 ja Positsioon 6 kruntidel. Planeeringulahendust ei kehtestata Positsioon 2 krundil, millele oli planeeritud maa-aluste kütusemahutitega tankla ja tankla teenindushoone. Detailplaneeringu menetluse käigus pidas Hiiumaa Vallavalitsus läbirääkimisi erinevate kütusefirmadega, kes oleks valmis tankla välja ehitama ja tanklat opereerima. Läbirääkimiste tulemusena selgus, et Positsioon 2 krundile ei leitud kütusefirmat, kes oleks huvitatud tankla väljaehitamisest ja tankla opereerimisest. Seetõttu kehtestati Spordi tn 8 ja lähiala detailplaneering osaliselt, et ülejäänud detailplaneeringu menetlusega edasi minna ning alustada selle elluviimisega.

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 214 „ Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu osaline kehtestamine" ja Spordi tn 8 ja lähiala detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda tööajal Käina vallamajas aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja veebiaadressil   https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158374