Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Kassari külas Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 75 kehtestati Hiiumaa vallas Kassari külas asuva Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-04). Detailplaneeringu eesmärgiks on turismiteenuse osutamiseks laiendada olemasoleva Kassari puhkekeskuse tegevust kahe majutushoone ja kogunemishoone ehitamisega, määrates uuele krundile ehitusõigused ning hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringualal muudetakse osaliselt Käina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringu ehituskeeluvööndi piiri vastavalt põhiplaani joonisele ja Rooli maaüksuse elamu/suvila maakasutuse juhtotstarve ärimaaks. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks arvestades, et järgitakse ranna kaitse eesmärke. Detailplaneering kehtestatakse Rooli (katastritunnus 36802:003:0235), Tõdu (katastritunnus 36802:003:2501), Sinilille (katastritunnus 36802:003:2871), Tulbi (katastritunnus 36802:003:1632) ja Mardiroosi (katastritunnus 36802:003:2840) maaüksustel. Maaüksustest moodustatakse üks 100 % ärimaa sihtotstarbega krunt ligikaudse pindalaga 1,7 ha. Kavandatud tegevus vastab arengukavadele.  Info tel 462 2882.

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering