Detailplaneeringute kehtestamine

Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 372 kehtestati Kidusp küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-40).

Detailplaneeringu lahendus näeb ette maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala määramise koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Planeeringuga on lubatud krundile püstitada kuni 3 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 250 m2. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=209700