Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

ORJAKU KÜLA KIBUSPUU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 212 kehtestati Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 18-44). Planeeringuala, suurusega 4,3 ha, hõlmab Kibuspuu kinnistut (registriosa 392633, katastritunnus 36802:003:1050, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 4,22 ha) ja lähiala.

Kibuspuu detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu kinnistu kolmeks elamumaa ja üheks maatulundusmaa krundiks. Kolmele elamumaa krundile määratakse hoonestusalad ja ehitusõigused. Maatulundusmaa krundile ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringuga määratakse arhitektuurinõuded, vajalike tehnovõrkude asukohad, liikluskorraldus ja vajalike servituutide ja kitsenduste ulatus.

Kibuspuu detailplaneeringuga muudetakse Käina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa Kassari saare üldplaneeringut, vähendades ranna ehituskeeluvööndi ulatust.

Hiiumaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 212 „ Kibuspuu detailplaneeringu kehtestamine" ja Kibuspuu detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda tööajal Käina vallamajas aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja veebiaadressil   https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=14963