Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

ORJAKU KÜLA OTSA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 213 kehtestati Orjaku küla Otsa detailplaneering (Dagopen Oü töö nr 19-06). Planeeringuala, suurusega 4,5 ha, hõlmab Otsa kinnistut (registriosa 117433, katastritunnus 36802:003:1060, sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 4,06 ha) ja lähiala kavandatava juurdepääsutee ulatuses Kibuspuu ja Karjamaa kinnistutel.

Otsa detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Otsa kinnistu kolmeks krundiks, kaheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks. Kahele elamumaa krundile määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus, maatulundusmaa krundile ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringuga määratakse arhitektuurinõuded, vajalike tehnovõrkude asukohad, liikluskorraldus ja vajalike servituutide ja kitsenduste ulatus.

Otsa detailplaneeringuga muudetakse Käina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa Kassari saare üldplaneeringut, vähendades ranna ehituskeeluvööndi ulatust.

Hiiumaa vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 213 „ Otsa detailplaneeringu kehtestamine" ja Otsa detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda tööajal Käina vallamajas aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja veebiaadressil  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=150873