Detailplaneeringute kehtestamine

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 583 kehtestati Paope küla Põndaku maaüksuse (katastritunnus  39201:002:0349) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-16).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Põndaku maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele, sihtotstarbe muutmine elamumaaks.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla kodulehel.