Detailplaneeringute kehtestamine

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 73 kehtestati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770; pindala 9242 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-06).

Planeeringu eesmärk on Valve maaüksusele elamumaa sihtotstarbe ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuetega, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga on lubatud krundile püstitada kuni 4 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m2. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja avalikus dokumendiregistris:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=224949