Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Prähnu küla Rannaõue detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 289 kehtestati Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3).   Planeeringualana mõistetakse kogu kinnistut. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagada kaheks krundiks (olemasolev hoonestatud krunt 0,5 ha ja hoonestatav krunt 1,6 ha), millest hoonestamata krundile määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega. Planeering ei muuda Emmaste valla üldplaneeringut.

Korraldus nr 289

Rannaõue detailplaneering