Detailplaneeringute kehtestamine

Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 02.11.2022 korraldusega nr 658 „Tärkma küla Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine." Tärkma külas asuva Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254, detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 0,7 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe majapidamise tarbeks, infrastruktuuri määratlemine. Korraldusega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei olnud vaja teostada. Detailplaneeringuga ei muudetud Emmaste valla üldplaneeringut.

Korraldus ne 658

Korralduse seletuskiri

Tärkma küla Tümpsu DP