Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 võeti vastu Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06).  Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 16.12.2003 määrusega nr 37 kehtestatud Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut, muutes moodustatava ca 1,7 ha suuruse krundi osas kaitsehaljastuse ning puhke- ja virgestusmaa 80% elamumaaks ja 20 % tootmismaaks (väikesadama maa). Planeeringuga eraldatakse Sõeru katastriüksusest (63901:001:1320) ca 1,7 ha suurune krunt, kus maksimaalne lubatud hoonete arv on 8. Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringuga on täpsustatud olemasolevat õueala vastavalt tegelikule kasutusele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.juunist kuni 09.juulini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/20588015/Soeru_DP-Kukka_20190328.asice/5bf2e7cb-6096-4146-8f0e-bea90027fcbf

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845