Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 otsusega nr 118 võeti vastu Hiiumaa valla Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Planeeringuga eraldatakse Nuudi katastriüksusest (63902:001:0891) ca 0,31 ha suurune põllumajandusliku tootmismaa sihtotstarbega krunt ja määratakse sellele ehitusõigus kuni 2 põllumajandusliku tootmisehitise (traktorite ja nende haagiste hoidmise ehitis) ning ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringut, vähendades lubatud minimaalse ehitusõigust taotleva krundi suurust (0,5 ha) Nuudi katastriüksusel ca 0,3 ha-le. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.veebruarist kuni 18.märtsini 2019 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/18911083/Nuudi_DP-Vahtrepa_20181226.bdoc/ebf9e1a2-0a23-46a5-b9de-60701f8a9aea