Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 07.november – 06.detsember 2022 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuse majas (aadress Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald). Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 08. detsembril 2022 kl 13.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses.

Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Hausma külas asuvat Lennuki kinnistut (registriosa nr 718933, katastritunnus 63901:001:0193, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 4,22 ha). Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut taotledes ranna ehituskeeluvööndi vähendamist, jagada Lennuki kinnistu kuni neljaks elamumaa krundiks, määrata kruntidele ehitusõigused ja hoonestusalad elamu ja abihoonete rajamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Täiendav info Mai Julge, 463 6845, mai.julge@hiiumaa.ee

Lennuki DP eskiis