Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Pühalepa Osavalla Valitsus korraldab Linnumäe külas asuva Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13.oktoobrist kuni 13.novembrini 2023 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuse majas (aadress Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald) ja Hiiumaa valla veebilehel.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 17. novembril 2023 kl 13.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses.

Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Linnumäe külas asuvaid Ojapõllu (registriosa nr 620133, katastritunnus 63901:001:0366, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 4,21 ha) ja Kliiniku (registriosa nr 919433, katastritunnus 20501:001:1527, sihtotstarve ärimaa 100 %, pindala 494 m²) kinnistuid. Ojapõllu kinnistul paiknevad tall, loomakliinik ja hobuste väliboksid, Kliiniku kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut muutes üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet, moodustada Ojapõllu ja Kliiniku kinnistutest kuni viis krunti, neist kuni kolm elamumaakrunti, üks loomakliiniku krunt ja üks puhke- ja spordirajatiste krunt, kruntidele ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Täiendav info Mai Julge, mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845

Ojapõllu ja Kliiniku DP eskiis