Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha. Planeeringuga kavandatakse Raja katastriüksuse (63901:001:3752) jagamine kaheks elamukrundiks, määratakse ehitusõigus igale krundile elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.jaanuarist kuni 01.veebruarini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/22182727/Raja_DP-Palukyla_20181212.pdf/bab922f8-568c-44ca-aa15-0044261d9e39