Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Raima detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 100 võeti vastu Hindu külas asuva Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on  kinnistu jagamine kaheksaks (8) krundiks, millest seitsmele (7) määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega, kruntidele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, hoonestatavate kruntide sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse sihtotstarbe (kaitsehaljastuse ning puhke- ja virgestusmaa) muutmine elamumaaks.

Detailplaneering on koostatud AA Arhitektid OÜ poolt 2022 (töö nr DP 21-06).

Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.03.-13.04.2023 tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel.

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsus nr 100 "Hindu küla Raima katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine"

Raima detailplaneering