Toetusfond vähemate võimalustega ja erivajadustega noorte huvitegevuses osalemise toetuseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vahendite olemasolu korral vähemate võimalustega ja erivajadusega noort kasvatavatele peredele 7–19-aastasele noore huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks. 

Huvihariduse toetuse taotlemisel arvestuslikuks aluseks on kahekordne toimetuleku piir ühe pereliikme kohta peale eluaseme kulude tasumist.

Sotsiaalvaldkonna ametnik võib teha otsuse juhtumipõhiselt. Sotsiaalvaldkonna ametnik teeb otsuse toetuse määramiseks sotsiaalkomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse esitatud taotlusest 30 päeva jooksul.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:

  • Huviringide osalustasude maksmise toetamine;
  • Huviringides osalemiseks transpordi toetamine. Huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu arvestus 0.10 senti kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 50 eurot kuus pere kohta kuludokumendi alusel, juhul kui ühistranspordi liiklus huviringis osalemist ei võimalda;
  • Huvialaringi laagrites osalemise toetamine;
  • Ringi tegevuses osalemiseks isiklike vajalike vahendite ja varustuse soetamine kuni 100 eurot aastas lapse kohta kuludokumentide alusel.

Toetuse määramisel ei arvestata kulude hulka kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 2 kuud ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Toetuse taotlemine.

- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.

- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlusvorm on saadaval siit: Huvihariduses osalemise toetuse taotlus peredele

Taotluse palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga või tuua osavalla sotsiaaltöö spetsialistile.

Hiiumaa Rajaleidja Keskus

Aadress: Uus4/5, Kärdla, 92413 Hiiumaa

Telefon: 5880702

E-post: hiiumaa@tiksimrajaleidja.ee

http://www.rajaleidja.ee/hiiumaa

 

Hiiumaa Noortespetside võrgustik

E-post: kristel.pisa@hiiumaa.ee

http://ntk.hiiuvald.ee/noortespetside-vorgustik/

Hiiumaa noortespetside võrgustikku kuuluvad eri valdkondade asjatundjad. Siin saavad kokku noorsootöös tegutsevad ja noorsootöö eest vastutavad spetsialistid.

 

Hiiumaa haridusregister

https://haridusregister.hiiumaa.ee

Alates 2019/2020 õppeaastast on omavalitsuses kasutusel elektrooniline huvihariduse register.