Koduteenus

Koduteenusega tagatakse täisealise isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. 

Koduteenus on teenus isikule, kellel on tuvastatud tervislikust seisundist, funktsioonihäirest või elukeskkonnast tingitud kõrvalabi vajadus ning kellele sobivaks teenuseks on hinnatud koduteenus või ei ole ülalpidamiskohustusega isikut või ülalpidamiskohustusega isik ei saa mõjuvatel põhjusel oma kohustust täita.

Koduteenuse saamise eelduseks on taotluse esitamine Hiiumaa vallavalitsusele. Koduteenuse vajaduse hindamiseks teeb ametnik koduteenust taotleva isiku juurde kodukülastuse, mille käigus hindab ta hooldusvajaduse hindamise testi ja vestluse abil teenust taotleva isiku toimetulekuvõimet ja kõrvalabi vajadust.

Hindamisel selgunud koduteenust taotleva isiku kõrvalabi vajaduse ulatuse alusel sõlmitakse leping koduteenuse osutamiseks teenust vajava isiku või tema esindaja ja teenuse osutaja vahel.

Kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes, loetletakse isiku hoolduskavas, mis on lepingu lisa.

Kõrvalabi vajadust hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Koduteenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viib ametnik läbi korduvhindamise.

Korduvhindamine viiakse läbi lähtuvalt isiku vajadusest, kuid mitte harvemini kui vähemalt kord kahe aasta jooksul. Selle tulemusel muudetakse vajadusel isiku hoolduskava.

Hiiumaa vallas osutab koduteenust Hiiumaa Sotsiaalkeskus