Kõrgessaare osavald

Kõrgessaare vallamaja asub aadressil Kõpu tee 8, 92201 Kõrgessaare, HiiumaaKodanike vastuvõtt osavalla sekretäri tööajal või eelneval kokkuleppel ametnikuga. 

Teenistuskoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Osavallavanem

Niels-Peter Rattiste

5884 4348

niels.rattiste@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Liisa Maksan

463 6071

liisa.maksan@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.
Vastuvõtt:

E 10-15
T 8.30-17
N 10-15

Maaspetsialist

Tauno Hansman

5440 0543

tauno.hansman@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud.
Vastuvõtt kokkuleppel

Ehitusspetsialist

Maiken Lukas

5191 7709

maiken.lukas@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute menetlemine.
Projektide eestvedamine. Hajaasustuse programmi
koordineerimine osavallas.

Vastuvõtt kokkuleppel

Sotsiaaltööspetsialist

Pille Näksi

5855 3736

pille.naksi@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine.

Haldusjuht

Vello Kallas

5770 4613

vello.kallas@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine,
jäätmemajanduse korraldamine.
Osavalla hoonete, muu kinnisvara ja
sõidukite korrashoiu ja hoolduse
korraldamine. Osavalla teede hooldus-
ja ehitustööde korraldamine ning
liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse
korraldamine. Osavalla katlamajade
hoolduse, töökorra ja järelevalve
tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. 

Heakorratöötaja

Toivo Jaanus

502 6190

 

Osavalla haljasalade niitmine ja
korrashoid, puude langetamine ja võsa
eemaldamine. Haljastustööde, avalike
prügikastide tühjendamise korraldamine.
Transport- ja ehitustööd.

 

Kõrgessaare osavalla valitsus

Kõpu tee 8, 92201 Kõrgessaare, Hiiumaa
Registrikood: 77000588
Telefon: 463 6071
E-post: korgessaare@hiiumaa.ee

Kõrgessaare osavalla hallatavad asutused