Matusetoetus

Toetuse suurus 250 eurot 

Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja Hiiumaa Vallavalitsusele taotluse.

Matusetoetust makstakse isikule, kes kannab matuse korraldamise kulu rahvastikuregistri järgi Hiiumaa valla elaniku surma korral.

Kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, lisatakse taotlusele isiku surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus.

Kui isik sündis surnult, lisatakse taotlusele arstlik surmateatis.

Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul surmapäevast või surma registreerimisest arvates.

Otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb ametnik hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike andmete saamise päevale järgneval tööpäeval.

Matusetoetus makstakse matuseid korraldava isiku pangakontole või tema soovil sularahas kolme tööpäeva jooksul matusetoetuse määramise otsuse tegemisest arvates.