Tugiteenused lapsele

Tugiteenuse taotlus on leitav siit

Tugiisikuteenus

Eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukorras, kus isik vajab sotsiaalse, majandusliku, psühholoogilise või tervisliku probleemi tõttu oma kohustuse täitmisel ja õiguse teostamisel olulisel määral kõrvalabi. 

Kõrvalabi seisneb:

  • juhendamises;
  • motiveerimises; 
  • isiku suurema iseseisvuse arendamises; 
  • omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine, lapse arengu toetamine, sealhulgas vajadusel puudega lapse hooldustoimingute sooritamine.

Lapsega peres jälgib tugiisik lapse turvalisust ning juhendab pereliiget lapse kasvatamisel ja õpetamisel.

Tugiisikuteenuse määramine

Tugiteenuse määramiseks hindab ametnik isiku teenuse ning kõrvalabi vajadust. Kõrvalabi vajadust hinnatakse igal isikul eraldi.

Isik võib teha ettepaneku, keda ta soovib tugiisiku teenuse vahetuks osutajaks. Kõrvalabi vajadusest lähtuvalt selgitab ametnik välja, kas taotlusel märgitud tugiisik vastab sotsiaalhoolekande seadusega teenust vahetult osutava isiku nõuetele ning on võimeline tugiisikuteenust taotletud kõrvalabi ulatuses isikule tagama. Vajadusel aitab ametnik leida sobiva tugiisiku.

Tugiisik ei ole teenust vajava isiku perekonnaliige.

 

Päeva- või lapsehoiuteenus

Päeva- ja lapsehoiuteenusega pakutakse arengut ning toimetulekut toetavat igapäevategevust ning toetatakse puudega last kasvatavat perekonda ja antakse võimalus lapsevanemale tööl käimiseks.

Päeva- või lapsehoiuteenusele on õigus:
Raske või sügava puudega või liitpuudega lapsel 

Lapsehoiuteenust on õigust taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks ja kelle elukoht on valla territooriumil.

Teenuse osutaja tagab teenuse ajal lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Teenuse osutaja sõlmib isiku seadusliku esindajaga lepingu, määrates selles muu hulgas teenuse vajadusest tuleneva toimingu ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.