« Tagasi

Puuetega inimeste huvikaitse 2022 Hiiumaa toetusvoor

Hiiumaa vallavalitsus kuulutab välja toetusvooru "Puuetega inimeste huvikaitse 2022 Hiiumaal". 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus. 

Toetusvooru käigus jagatakse 17 689 eurot, mille eraldas Hiiumaa vallavalitsusele SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, eesmärgiga rahastada organisatsioone, kes oma tegevusega seisavad Hiiumaa puuetega inimeste õiguste eest või korraldavad sellesisulisi tegevusi. 

Taotluse eesmärk peab olema seotud puuetega inimeste ja nende lähedaste huvide kaitse ja esindatusega Hiiumaal. 

Toetatakse taotluseid, mis: 

  • edendavad kohalikke ja piirkondlikke algatusi puuetega inimeste huvide kaitsmisel; 

  • suurendavad puuetega inimeste huvide kaitse teemasse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd); 

  • aitavad kaasa puuetega inimeste huvide kaitsmisega tegelevate organisatsioonide võimekuse tõstmisele Hiiumaal; 

  • tõstavad kogukonna teadlikkust puuetega inimestest ja nende õigustest; 

  • aitavad kaasa puuetega inimeste ja nende perede jõustamisele; 

  • aitavad kaasa puuetega inimeste kaasatuse ja kaasamise suurendamisele ühiskonnaellu sealhulgas otsustusprotsessidesse läbi ühistegevuste ja avalikkuse teavitamise. 

Toetuse piirsumma on 7000 eurot ja projekti omafinantseering peab olema vähemalt 5 protsenti projekti kogumaksumusest. 

Toetusvooru abikõlbulik periood on 1. augustist 31. detsembrini 2022. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. septmeber. Taotluse saab esitada aadressile valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal vallamajja või osavallamajja. 

 

 

Hindamiskriteeriumid ja taotluste hindamine 

8.1. Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite ja osakaalude alusel: 

8.1.1.   projekti eesmärgi vastavus toetusvooru eesmärkidele ning projekti jätkusuutlikkus ja tulemuste mõju Hiiumaa puuetega inimeste huvikaitsel - 20%; 

8.1.2.   projekti vajalikkuse analüüs lähtuvalt puuetega inimesi häiriva probleemi pakilisusest ja kogukonna kaasatusest vajalikkuse analüüsi - 20%; 

8.1.3.   projekti partnerite valiku ja rolli põhjendatus ning kogukonnaliikmete kaasatus projekti elluviimisesse - 20%; 

8.1.4.   projekti tegevuste põhjendatus ja vajalikkus kavandatud tulemuse saavutamiseks -  20%; 

8.1.5.   projekti eelarve kulude põhjendatus - 20%.