Isikliku abistaja teenus
 
Isikliku abistaja teenusega suurendatakse iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.
Isikliku abistaja teenus on eelkõige isiku abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles isik vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingus, majapidamistöödes ja muus toimingus, milles isik vajab kõrvalabi.
 
Õigustatud isik
  • Raske või sügava liikumis- või nägemispuudega täisealine isik.
  • Esmajärjekorras on isikuks koolis või tööl käiv puudega isik.
  • Isik peab olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadusest lähtuvalt isiklikku abistajat juhendama, välja õpetama ja andma tööjuhiseid.
  • Teenust ei osutata tugeva sõltuvusprobleemiga isikule, lamajale haigele ega isikule, kes viibib ööpäevaringsel hooldusteenusel või kellele on määratud hooldaja.
 
Isikliku abistaja teenuse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine
Teenuse vajaduse väljaselgitamisel täidab ametnik hindamistesti, kaasates vajadusel teenuse taotleja olukorra selgitamiseks spetsialiste.
Kõrvalabi vajadust hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viib ametnik läbi korduva hindamise.
Hindamisel võib tugineda spetsialisti ning rehabilitatsiooniplaani järgseid teenuseid osutava meeskonna soovitustele.
Isik otsib endale isikliku abistaja ning esitab ametnikule kirjaliku nõusoleku andnud isiku andmed. Vajadusel ja võimaluste piires aitab isikliku abistaja leidmisel ametnik. Isikul on õigus enne teenust vahetult osutava isikliku abistaja määramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.
Isiklik abistaja ei ole teenust vajava isiku perekonnaliige või ülalpidamiskohustusega isik, või isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis isikuga.
Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, mida tavapäraselt osutab eriväljaõppe ja -ettevalmistusega isik.
Sotsiaalosakonna juhataja koostab koostöös isiku ja isikliku abistajaga teenuse osutamiseks lepingu, määrates selles kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud, sh teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvalt teenuse vajaduse hindamise tulemustest.
Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab isik.