Jäätmete liigiti kogumine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sortimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Eesti on võtnud endale eesmärgiks, et alates aastast 2020 tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 % kodumajapidamisest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ning ka muudest liigiti kogutud jäätmetest, mis pärinevad kodumajapidamisest või mõnest muust alllikast. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast on siinkohal üle räägitud veel kõik olulised nõuded, mida elanikud ja korteriühistud arvestama peavad.


Mida peab sorteeritult koguma?

Pakendid - metallpakend, plastpakend, joogikartong - jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika-ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid), plastnõud ja karbid, muud  plastpakendid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservikarbid, kiletatud kartongist mahlapakendid, kilekotid, pakkekile, puitpakend, tekstiilpakend, paber- ja kartongpakend, alumiiniumist joogipakend.

Klaaspakend - värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelis, klaaspurgid, klaasist siirupipudelid, muud klaaspakendid.

Paber ja papp -  ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberis ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud, pappkastid- ja karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid.

Aia ja pargijäätmed - niidetud rohi, kokku riisutud lehed ja oksad, rohimisjäätmed.
Biolagunevad jäätmed - köögi - ja toidujäätmed ning kõik muud jäätmed, mida on võimalik kompostida.
Ohtlikud jäätmed - vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid jms.
Ülejäänud siin nimetamata jäätmed:  nt kütmisel tekkiv tuhk, hügieenitarbed, katkised ja kasutuskõlbmatud  jalanõud, riided, nõud ja muud tarbeesemed, väga määrdunud pakendid jms- võib panna segaolmejäätmete konteinerisse.

Probleemtoodete jäätmed - akud, patareid, romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad.
Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia Hiiumaa jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.

Mida peab tegema korterelamu elanik ja ühistu?

Kortermaja elanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi ja papijäätmeid, biojäätmeid, ohtlikke jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid ning aia - ja pargijäätmed.

Ühistul on kohustus korraldada oma krundil tekkivate aia- ja pargijäätmete eraldi kogumine. Pakendid viib kortermaja elanik ise pandipakendite puhul taarapunkti ning muude pakendite puhul avalikku pakendikonteinerisse või sõlmib AS Eesti Keskkonnateenustega lepingu pakendijäätmete ära andmiseks kortermaja juurest. Biojäätmed tuleb koguda eraldi ning kompostida oma kinnistul või anda üle vedajale (AS Eesti Keskkonnateenused) korraldatud jäätmeveo raames. Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning toimetada Hiiumaa jäätmejaama (Ristivälja küla) või muusse ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Mida peab tegema eramu või ridamaja omanik?

Eramu omanik peab liigiti koguma pakendeid (metallpakend, plastpakend, joogikartong), klaaspakendit, biojäätmeid, ohtlikke jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid ning aia- ja pargijäätmeid. Kõik see, mis liigiti kogutud jäätmetest üle jääb on prügi ehk olmejääde.
Hetkel ei ole nõuet, et eramu omanik peaks hankima endale eraldi paberi- ja papijäätmete või mõne muu jäätmeliigi mahuti. Uue jäätmekorralduse alusel saab soovi korral kinnistupõhiselt ära anda puhast pakendit, biojäätmeid ning ettetellimisel suurjäätmeid. Liigiti kogutud pakendit saab viia pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Alates 2020 aasta mai kuust vähendatakse avalike pakendipunktide arvu vastavalt hetkeolukorrale.

Aia- ja pargijäätmed võib komposteerida oma kinnistul või kui seda ei soovita ja/või jäätmete kogus on suur, tuleb need toimetada Hiiumaa jäätmejaama. Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed tuleb koguda eraldi ning toimetada Hiiumaa jäätmejaama Ristivälja külas või mujale ohtlike jäätmete kogumispunkti.

  Kasutage Hiiumaa jäätmejaama!

Mida teevad pakendiorganisatsioonid?

Pakendiorganisatsioonid – OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon – on kohustatud paigaldama piisaval hulgal pakendikonteinereid ja neid tühjendama.

Omavalitsuse esindaja on Tambet Toomemäe, tel 5347 1741

Ettepanekud esitada e-post: tambet.toomemae@hiiumaa.ee

Mida teeb Hiiumaa vald?

Valla kohustuseks on jäätmekäitluse tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete veo rakendamine ning inimeste igakülgne informeerimine. Jäätmealaste küsimustega palume julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialisti poole. 

PAKENDIJÄÄTMETE-SORTIMISJUHEND.

 

Avalikud pakendikonteinerid

Emmaste osavallas

 • Emmaste lähedal Ollimal
 • Jausa külakeskuses ja bussipeatuses
 • Valgu külakeskuses
 • Sõru sadamas
 • Nurste külas kaupluse juures
 • Pärna küla kauplusehoone parklas

Käina osavallas

 • Ristivälja külas Hiiumaa jäätmejaamas
 • Kassari kaupluse juures
 • Käina alevikus kortermajade juures Mäe tänaval ja Lõokese tänaval, apteegi taga ja kaupluse taga 
 • Putkaste külakeskuses
 • Männamaa külas

Pühalepa osavallas

 • Paladel koolimaja juures ja lasteaia juures
 • Suuremõisa külakeskuses kortermajade juures ja kaupluse juures
 • Vilivalla küla bussipeatuses
 • Nõmba küla bussipeatuses
 • Tubala küla bussipeatuses
 • Hellamaa külas kortermaja juures
 • Sarve külas
 • Lõpe külas kortermajade juures
 • Salinõmme sadamas
 • Heltermaa sadamas

Kärdla linnas

 • Vabaduse tänava parklas Kooli tänava lähedal
 • Pae tänava kortermajade juures
 • Kaare ja Aia tänava ristmikul parklas
 • Tormi Konsumi juures
 • Nuutri tänaval kortermajade juures
 • Heltermaa maanteel kortermajade juures
 • Väike-Tiigi tänaval RMK kontori kõrval 
 • Sireli tänaval kortermajade juures
 • Tormi tänaval kortermajade juures
 • Turuplatsil
 • Uue tänava parklas kiriku kõrval
 • Leigri väljakul

Kõrgessaare osavallas

 • Kõrgessaare alevikus kortermajade juures, tervisemaja juures ja kaupluse juures ning vallamaja vastas parkas
 • Luidja külas ranna parklas
 • Lauka külas söökla kõrval
 • Kõpu külas kauplusehoone juures ja bussipeatuses
 • Kalana sadamas