Jäätmemajandusega seotud uudised:

Koroonaviiruse levikust põhjustatud liikumispiirangutest viibime rohkem koduseinte vahel, mistõttu  koristatakse ja vaadatakse ajale jalgu jäänud esemetele kriitilise pilguga ning nii...

Keelatud jäätmete põletamine

Koroonaviiruse levikust põhjustatud liikumispiirangutest viibime rohkem koduseinte vahel, mistõttu  koristatakse ja vaadatakse ajale jalgu jäänud esemetele kriitilise pilguga ning nii...

Keskkonnaministeerium avaldas korduma kippuvad küsimused, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal.   On äärmiselt oluline mõista, et kui Sul on...

Jäätmekorraldus koroonaviirusesse nakatumise puhul

Keskkonnaministeerium avaldas korduma kippuvad küsimused, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal.   On äärmiselt oluline mõista, et kui Sul on...

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma viis Kärdlas veebruari algul läbi eakate jäätmekooli ning külastas ka Hiiumaa jäätmejaama. Lisaks jäätmete liigiti ära...

Hiiumaa jäätmekäitlussüsteem on Eestis üks edumeelsemaid

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma viis Kärdlas veebruari algul läbi eakate jäätmekooli ning külastas ka Hiiumaa jäätmejaama. Lisaks jäätmete liigiti ära...

Hiiumaa jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe tutvustab Hiiumaa jäätmejaamas tehtud videos jäätmekonteinereid, mida vald jagab sorteerijatele tasuta kasutamiseks.  Konteinereid on...

Tasuta konteinerid – millist valida?

Hiiumaa jäätmejaama juhataja Tambet Toomemäe tutvustab Hiiumaa jäätmejaamas tehtud videos jäätmekonteinereid, mida vald jagab sorteerijatele tasuta kasutamiseks.  Konteinereid on...

Jaanuaris toimus uue jäätmeveo raames esimene pakendijäätmete kogumisring – täname kõiki Hiiumaa sorteerijaid! Kahjuks aga ilmnes, et pakendikonteinerisse oli pandud ka sinna mitte sobivaid...

Veelkord pakendijäätmetest

Jaanuaris toimus uue jäätmeveo raames esimene pakendijäätmete kogumisring – täname kõiki Hiiumaa sorteerijaid! Kahjuks aga ilmnes, et pakendikonteinerisse oli pandud ka sinna mitte sobivaid...

Täna hommikul toimus Kärdla päevakeskuses meeleolukas eakate jäätmekool , mida korraldas Keskkonnaministeerium. Sündmus möödus kevadises päikesepaistes ja positiivses meeleolus. Kohale...

Keskkonnaministeerium korraldas Kärdla päevakeskuses eakatele jäätmekooli

Täna hommikul toimus Kärdla päevakeskuses meeleolukas eakate jäätmekool , mida korraldas Keskkonnaministeerium. Sündmus möödus kevadises päikesepaistes ja positiivses meeleolus. Kohale...

Alates veebruarist annab Hiiumaa vald kõigile soovijatele MaxAir kompostikorvi ja sellega koos 100 BioBagi kodustes tingimustes kompostimiseks kasutatavat kotti. Kompostiämbrikesi saab tasuta...

Vald toetab sorteerijaid tasuta kompostikorvidega

Alates veebruarist annab Hiiumaa vald kõigile soovijatele MaxAir kompostikorvi ja sellega koos 100 BioBagi kodustes tingimustes kompostimiseks kasutatavat kotti. Kompostiämbrikesi saab tasuta...

Teisipäeval, 4. veebruaril kell 9 toimub Kärdla päevakeskuses esimene eakate jäätmekool. Jäätmekooli avab kell 9 keskkonnaminister Rene Kokk, sealt jätkab ministeeriumi asekantsler Kaupo...

Eakate jäätmekool Kärdla päevakeskuses

Teisipäeval, 4. veebruaril kell 9 toimub Kärdla päevakeskuses esimene eakate jäätmekool. Jäätmekooli avab kell 9 keskkonnaminister Rene Kokk, sealt jätkab ministeeriumi asekantsler Kaupo...

Korraldatud jäätmevedu Hiiumaal

hiiumaa prügilill

Kehtiv korraldus:

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on jäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta, riigihanke korras valitud ettevõtja poolt. Alates 01.01.2016 kuni 31.12.2019 teostab jäätmeveoteenust Hiiumaal Eesti Keskkonnateenused AS

Hiiumaal tegutseb üks kogu saart teenindav jäätmejaam Ristivälja külas. Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile.

Täpsem informatsioon vastuvõetavatest jäätmetest ja hinnakirjast on leitav Hiiumaa Prügila OÜ kodulehelt.

Hiiumaa haldusterritoorium on üks jäätmeveopiirkond. Jäätmekäitlust ja korraldatud jäätmevedu reguleerib Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri. Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad: eramajade omanikud, korteriühistud ja ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed, teisi jäätmeliike võib jäätmevaldaja käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Tegelik veosagedus (ka ettevõtete puhul) lepitakse kokku vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud jäätmekäitluslepingus, kusjuures jäätmete äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Ühismahutite kasutamine: jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis teenindavad mitut kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on lubatud kasutada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete kogumiseks. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine: jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ainult juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Sel juhul esitab jäätmevaldaja vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks vormikohase taotluse. Suvilate omanikud sõlmivad niinimetatud „suvelepingud", kus lepitakse kokku võimalikud jäätmete üleandmise ajad. Kui suvilaomanik lepingut ei sõlmi, toimub konteineri tühjendamine vastavalt jäätmeveo miinimumsagedusele ning kui jäätmeid ära ei anta, saab jäätmevaldaja tühiarve.

Jäätmekäitluslepingu sõlmimine: jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju, seetõttu, palun üle vaadata jäätmevedaja poolt saadetud eeltäidetud tüüplepingu andmed, nimi, aadress, jäätmemahuti suurus, arv, tühjenduse sagedus ja vajadusel andmed muuta enne lepingu allakirjutamist ning tagastamist. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab vedaja osutama jäätmeveo teenust vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud miinimumsagedustele ja tingimustele.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest, telefonil 462 2811

Vaata ka:

6. detsember 2019 Vald toetab sorteerijaid tasuta konteineritega

29. november 2019 Korduma kippuvad küsimused uue jäätmekorralduse kohta

11. november 2019 Vaata jäätmekorralduse infopäeva videot!

1. november 2019 Prügilat juhib Tambet Toomemäe

28. oktoober 2019 Mis muutub jäätmekorralduses uuel aastal?

9. septemberi 2019 Jäätmehanke võitis Keskkonnateenused

8. august 2019 Kompostimine on imelihtne

6. august 2019 Vald vabandab prügiuputuse pärast

23. juuli 2019 Viime pakendikonteinerisse vaid pakendeid!

16. juuli 2019 Miks sorteerida ja taaskasutada jäätmeid?

20. juunil 2019 Uuest aastast muutub jäätmete ära andmine mugavamaks

2. mai 2019 Mida teha on prügiga Hiiumaal?

19. aprill Mais-juunis saab ära anda ohtlikke jäätmeid

9. aprill 2019 Heakord Hiiumaa vallas

Jäätmeseadus

Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa jäätmekava

Jäätmete liigiti kogumine ja pakendimajade asukohad Hiiumaal