Raieloa taotlemine

Raieluba peab taotlema tiheasustusalal asuval kinnistul üksikpuu raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 25% olemasoleva võra suurusest – nende puude langetamiseks, mille diameeter 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on vähemalt 12 cm.

Raieloa taotlus: pdf   docx

 

Raieluba ei pea taotlema:

  • viljapuu ja metsamaal kasvava puu raiumiseks;

  • kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;

  • tuulemurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel.

Raieloa taotlus esitatakse osavalla valitsusele kirjalikult või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult.

Raieloa andmine või selle andmisest keeldumine vormistatakse osavalla vanema korraldusega tasuta.

Raieluba annab õiguse puu raieks ühe aasta jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.

 

Õigusaktid:

Looduskaitseseadus

Hiiumaa vallas tiheasustusalal puu raiumiseks loa andmise tingimused ja kord