Mittetulundusliku tegevuse tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 1. veebruar

Hiiumaa valla vabaühendustele (MTÜ-dele ja seltsingutele) tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 1. veebruaril 2023.  

Tegevustoetust saab taotleda kohaliku küla- ja seltsielu või huvitegevust edendava ürituse korraldamiseks ja/või taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal, sh halduskuludeks. Toetatav tegevus peab olema suunatud valla elanikele või valla esindamisele. Maksimaalne toetussumma on 1000 eurot. Käesoleval aastal on võimalik tegevustoetust taotleda Hiiumaa valla iseteeninduskeskkonnas valla kodulehel 

Uuendusena esitavad spordivaldkonnaga seotud vabaühendused tegevustoetuse taotluse vaid Hiiumaa Spordiliidule, mis on seotud enamike seniste valdkondlike ülesannete ja rahaliste vahendite üleminekuga Hiiumaa Vallavalitsuselt Hiiumaa Spordiliidule. Spordivaldkonna toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. märtsil. Lisame täpsemad juhised esimesel võimalusel. 

Toetatakse avalikes huvides tegutsevat mittetulundusühendust ja seltsingut: 

  • kes on registreeritud ja tegutseb valla haldusterritooriumil ja kelle eesmärk on kultuuri- ja noorsootööalase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine; 
  • kes on registreeritud ja tegutseb põhiosas väljaspool valda, kuid kelle tegevusest saavad valla elanikud olulist kasu.  

Tegevustoetuse taotlemisel peab omaosalus ja/või kaasfinantseering olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.  Tuletame meelde, et õigeaegselt peavad olema esitatud ka toetuste kasutamise aruanded.  Aruande blanketi leiab Hiiumaa valla kodulehelt  https://vald.hiiumaa.ee/mtude-toetused  

Tegevustoetuse andmisel ei toetata järgmiseid kululiike: 

  • projektikirjutamise või -juhtimise ning töötasude ja nendega seonduvate maksukulude katmist; 
  • kulu, mis on taotluse esitajale hüvitatud teistest meetmetest või avaliku sektori vahenditest; 
  • ettenägematut kulu; 
  • muid toetuse eesmärgi saavutamise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.  

2023. aastal on Hiiumaa vallaeelarve eelnõus mittetulundusliku tegevuse taotlusvoorudeks vahendeid summas 30 000 eurot, mistõttu on võimalik toetuseid eraldada varasemast väiksemas mahus.