Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Pikaranna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 719 „Pikaranna detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Õngu külas asuva Pikaranna katastriüksuse (17501:001:0178) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

20.01.–20.02.2020 Emmaste Osavalla Valitsuses, aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 25.02.2020 kell 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses.

Planeering on algatatud Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 157 „Pikaranna detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.". Planeeringuala suurus on ca 13 ha ehk hõlmab kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on sihtotstarbe muutmine: 5% ärimaa (majutusehitiste maa), 95% maatulundusmaa; hoonestusala ja ehitusõiguse määramine majutus- ja teenindushoone ning sellega seotud abihoonete tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.

Täiendav info: Pilvi Post, pilvi.post@hiiumaa.ee, tel 462 2445

Õngu küla Pikaranna maaüksuse detailplaneering