Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 8,6 ha.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse seadmine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. maist – 18. juunin 2018 Emmaste osavalla valitsuses, asukohaga Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneering.

Kröönuki detailplaneeringu dokumendid