Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega nr 979 võeti vastu Hiiumaa valla Paluküla Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03).  Planeeringuala suurus on ca 3,4 ha. Planeeringuga kavandatakse Raja katastriüksuse (63901:001:3752) jagamine kaheks elamukrundiks, määratakse ehitusõigus igale krundile elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.jaanuarist kuni 01.veebruarini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/22182727/Raja_DP-Palukyla_20181212.pdf/bab922f8-568c-44ca-aa15-0044261d9e39