Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Salinõmme küla Lepametsa (63902:001:1541) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 11. maist kuni 11. juunini Pühalepa osavalla valitsuses aadressiga Vallamaja, Tempa küla. Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14. juunil 2018 kell 16 Pühalepa osavalla valitsuses.

Planeering on algatatud Pühalepa vallavolikogu 28.03.2017 otsusega nr 6. Planeeritav ala ca 9,82 ha. Planeeringu eesmärgiks on Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna üldplaneeringu muutmine vähendades ehituskeeluvööndit, Lepametsa katastriüksustest ühe elamukrundi (ca 0,93 ha) eraldamine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Täiendav info: Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee, tel 463 6845