Maakonna arengukava 2035+

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu Hiiumaa vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2018, muudeti 17. oktoobri 2019 ja 19. novembri 2020 ja 16. septembri 2021 istungitel. 

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava 2022-2030  avalikustamisel

Hiiumaa noorsootöövaldkonna arengukava 2022-2030  avalikustamisel

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022-2030  avalikustamisel

Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste arengukava 2022-2030 avalikustamisel

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.

 

Arengukava muutmise protsess

Arengukava vahehindamine on planeeritud aastale 2022.

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelud kokkuvõte

27. mail kell 17 Kõrgessaare vaba aja keskuses 

31. mail kell 17 Pühalepas, Hellamaa perekeskuses 

1. juunil kell 17 Kärdla vallamajas ja veebi teel: http://bit.do/kardla_arutelu

2. juunil kell 17 Emmaste noortekeskuses 

3. juunil kell 17 Käina vallamajas  

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

Valla arengukava tegevuskava (Lisa 4) on avatud muudatuseks ja kutsume avalikkust sellele kaasa mõtlema.

Laekunud muudatusettepanekud on eelnõusse sisse viidud ja markeeritud rohelise värviga. 

Eelnõule on võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid 28. aprillist kuni 12. maini vallavalitsuse e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee ja juba 17. maist kuni 4. maini on plaanitud avalikud koosolekud avalikustamiselt laekunud kirjalike ettepanekute arutamiseks.

 

 

Arengukava muutmine 2020

Ajavahemikul 15. juunist kuni 15. augustini 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga peavad nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmise eelnõu oli avalik mais 2020 ja sellele sai ettepanekuid teha. Arengukava muutmise eelnõu koosneb kahest dokumendist:

Arengukava strateegia osas kajastusid olulised muudatusettepanekud, mis laekusid avalikkuselt, hallatavatelt asutustelt ja sidusgruppidelt. Eelnõule oli võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid 22. maist kuni 5. juunini valla e-posti aadressil valitsus@hiiumaa.ee.

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

Hiiumaa vallavalitsus ootas kõigilt hiljemalt 10. veebruariks 2020 arengukava põhjendatud muudatusettepanekuid.

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamise protsess 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuleb Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia. Arengustrateegias seame ühiselt pikaajalised eesmärgid ja tegevussuunad Hiiumaa arendamisel. Arengukava võtab detailsema fookuse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevustele ja investeeringutele lähima viie aasta perspektiivis. Kogukonnaga koostöös valminud dokument on aluseks Hiiumaa valla tegevuste kavandamisel eelolevatel aastatel. Arengukava on aga elav dokument, mis tähendab, et see vaadatakse igaaastaselt üle: hinnatakse täitmist ja seatakse vajadusel täiendavad eesmärke või korrigeeritakse tegevusi.

Maakonna arengustrateegia on nii maakonnaplaneeringutes seatud maakondlike ruumistrateegiate elluviimise kui ka keskvalitsuse (ministeeriumite) ja maakonna kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös ja ühisrahastusel elluviidavate arendustegevuste kavandamise aluseks.Koostatavad maakondade arengustrateegiad annavad ülevaate Eesti piirkondliku arengu probleemidest ja vajadustest ning on sisenditeks üleriigiliste arengudokumentide koostamisel ja riigi tasandi poliitikate kujundamisel. 

Eriti oluline on maakonna arengustrateegia koostamisega panustada Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 eesmärkide ja põhimõtete elluviimisesse ning anda sisend selle strateegia edasisse uuendamisse. Lisaks avalikule sektorile on maakondade arengustrateegiate uuendamine võimalusteks nii ettevõtjatele kui ka kodanikuühendustele ja kohalikele elanikele ühiskonna arengus kaasarääkimiseks. 

Käesoleval aastal, pärast haldusreformi toimumist, peavad kohalike omavalitsuse arengukavade ja maakondade arengustrateegiate koostamine käima nö käsikäes, üksteist vastastikku täiendava protsessina. Tööde tulemusi on kavas paindlikult arvesse võtta nii Eesti regionaalpoliitika uuendamisel, sh siseriiklike meetmete kui Euroopa Liidu rahastusvõimaluste kontekstis.

Arengukava koostab vallavalitsus koostöös Hiiumaa arenduskeskusega. Vaata arengukava koostamise kohta ka Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt
 

Ettepanekute tegemine arengukava projekti

Hiiumaa valla arengukava 2035+ projektiga sai tutvuda 7. septembrist 2018, ettepanekuid teha 4. oktoobrini:

  • Hiiumaa valla kodulehel
  • paberkandjal kõigis vallamajades üle Hiiumaa.

Projekti said kõik teha ettepanekuid omale sobival moel:

  • Avalikustamise perioodil toimusid kõigis osavaldades avalikud koosolekud arengukava projekti tutvustamiseks ja tagasiside kogumiseks:

K, 12. sept kl 17.30 Kõrgessaare vaba aja keskuses
N, 13. sept kl 17.30 Käina vallamaja saalis
R, 14. sept kl 17.30 Emmaste noortekeskuses
E, 17. sept kl 17.30 Hellamaa perekeskuses
T, 18. sept kl 17.30 Kärdla vallamaja volikogu saalis

  • Projekti sai ettepanekuid teha ka osavallakogude septembrikuu koosolekutel.
  • Samuti sai ettepanekuid arengukava projekti saata Hiiumaa vallavalitsusele: valitsus@hiiumaa.ee või tuua paberkandjal kõigisse vallamajadesse Hiiumaal.

20. septembri volikogu istungil toimus arengukava esimene lugemine, misjärel said kõik esitada muudatusettepanekuid, mille viimane tärmin oli 4. oktoober. 18. oktoobri volikogu istungil toimub arengukava teine lugemine. 

Suur tänu kõigile, kes andsid oma mõtteid Hiiumaa arengukavasse arengukava avalikel aruteludel või saatsid need kirjalikult aadressile valitsus@hiiumaa.ee. Ühistööna sai arengukava olulist täiendust ja muutus sisukamaks.

Tähtajaks, 4. oktoobriks laekus ühtekokku enam kui 300 arvamust ja muudatusettepanekut kokku enam kui 130-l leheküljel. Muudatusettepanekuid esitati kõigisse teemavaldkondadesse ja peatükkidesse.

Vallavalitsuse liikmetest koosnev arengukava juhtkomisjon kogunes neid üle vaatama reedel kell 10 ja lõpetas seisukohtade kujundamise kl 20 kokku kestis arutelu üle 10 tunni. Muudatusettepanekute protseduur toimus sarnaselt teiste volikogusse minevate eelnõude menetlemisega: ettepanekud, millega arengukava juhtkomisjon nõustus, viidi arengukava projekti sisse. Kõik esitatud muudatusettepanekud esitati ka komisjonidele menetlemiseks ja nende arengukavasse sisse viimise võimalus on volikogul volikogu liikmete, komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Saadetud muudatusettepanekud on kokku kogutud ja avaldatud koos arengukava juhtrühma otsusega: Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.

Oktoobri teisel nädalal arutasid ettepanekuid volikogu komisjonid. Samuti tehti arengukava keelekorrektuuri ja vormistuslikku lihvimist.


Arengukava teemarühmad

Vallavalitsus moodustas seitse teemarühma, mida veavad eest vallavalitsuse liikmed. Igasse teemarühma kuuluvad nii vallavalitsuse kui volikogu esindajad ning valdkonna spetsialistid nii era- kui avalikust sektorist, nii Hiiumaalt kui mandri taustaga. Kokku on igas teemarühmas üheksa inimest. 

 

Majandus ja ettevõtlus: Omar Jõpiselg, Sander Kopli, Tarmo Mänd, Ilmi Aksli, Tanel Malk, Agur Nurs, Toomas Vaks, Jan Ignahhin, Signe Leidt.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid: Reili Rand, Liisi Mäeumbaed, Toomas Remmelkoor. Riho Rahuoja, Kairi Lõppe, Riina Tamm, Elge Härma, Aasa Saarna.

Taristud, ühendused ja keskkond: Üllar Laid, Tiit Paulus, Üllar Padari, Piret Sedrik, Raina Smill, Riho Sõrmus, Tiit Harjak, Mait Must, Rein Urman, Hannes Vaidla.

Turism ja mainekujundus: Monika Pihlak, Toomas Kokovkin, Ly Kaups, Helen Kõvask, Liis Remmelg, Anne-Ly Torstensson, Eha Ernits, Jaana Lepamaa.

Kultuur, sport ja vaba aeg: Lauri Preimann, Artur Valk, Ülari Kaibald, Karin Kokla, Margarita Korol, Helle-Mare Kõmmus, Anton Kaljula, Kristi Linkov, Ly Meldorf.

Valitsemine ja kodanikuühendused: Liili Eller, Reili Rand, Aivar Viidik, Antti Leigri, Ants Orav, Kaja Sõrmus, Ester Tammis, Kaja Hiis-Rinne, Argo Nurs.

Haridus ja noorsootöö: Hergo Tasuja, Antti Leigri, Margit Kagadze, Ivo Eesmaa, Tiia Liibert, Liina Lepamaa, Kaie Pranno, Ivi Remmelg.
 

Esialgne ajakava Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia 2035+ menetlemiseks

Arengukava koostamist alustasime taustinfo ja seireandmete kogumisega analüüsiga – mis seniste valdade arengukavadest ja maakonna arengustrateegia eesmärkidest ja tegevustest on tehtud, mis tegemata. Sellele järgnesid mai keskel avalikud arutelud kõikides osavaldades. Avalike aruteludel keskendusime esialgsele ideekorjele nii teemarühmade kaupa kui iga piirkonna teemadel. Seejärel on teemarühmad asunud välja töötama esialgset sisendit valdkonna vajadustest, eesmärkidest ja plaanitavatest tegevustest. Lisaks korraldatakse teemade kaupa laiendatud kohtumisi ja arutelusid.
 

Tegevus

Aeg

Arengudokumendi algatamine vallavolikogus

19. aprill

Komisjoni moodustamine ja ajakava kinnitamine vallavalitsuses

25. aprill

Teemarühmade moodustamine komisjoni liikmete poolt

26. aprill–4. mai

Komisjoni ja teemarühmade koosolekud : töökorralduse ja tööplaani kokkuleppimine, lähtematerjalide ülevaatamine (olemasolevad arengustrateegiad, planeeringud), uuringute, analüüside jm vajamineva taustainfo vajaduse väljaselgitamine

7.–11. mai

Lähteanalüüside koostamine (uuringute, analüüside jm vajaminev taustainfo)

aprill–mai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega, sihtgruppidega, intervjuud, seminarid – visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, projektiideede korje jms)

aprill–mai

Avalikud koosolekud (igas osavallas; maikuus teemapõhised)

24., 25., 26. aprill

10., 14., 15., 16. ja 18. mai

Arutelus sihtgruppidega

mai

Komisjoni ja teemarühmade töö (arutelud partneritega – tegevuskava koostamine, seosed riigi arengukavade ja KOVde arengukavadega)

mai–juuni

Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine

mai–juuni

Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine sh kuu puhkust

juuni–5. august

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.–19. august

Osavallakogude koosolekud heakskiidu saamiseks

21.–23. august

Komisjoni seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

24.–27. august

Arengustrateegia eelnõu projekti esitamine vallavalitsusele

28. august

Eelnõu projekti arutamine vallavalitsuses

5. september

Eelnõu projekti saatmine vallavolikogule esimeseks lugemiseks

6. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

10.–12. september

Eelnõu projekti avalikustamine kirjalike ettepanekute saamiseks (veebilehel)

6.–16. september

Avalikud koosolekud (igas osavallas)

6.–16. september

Eelnõu menetlemine (I lugemine) volikogus

20. september

Vallavalitsuse seisukoha kujundamine laekunud ettepanekute kohta

21. september

Avalikud arutelud laekunud ettepanekute arutamiseks

24.–27. september

Ettepanekute edastamine volikogule eelnõu teiseks lugemiseks

28. september

Eelnõu arutamine volikogu komisjonides

8.–10. oktoober

Eelnõu menetlemine (II lugemine) volikogus

18. oktoober 2018