Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Kärdla linnas Tiigi tn 32 maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Kärdla linnas Tiigi 32 maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised. Ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 18.03.2023 Kärdla Osavalla Valitsuses, aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla linn, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid esitada e-posti aadressil kardla@hiiumaa.ee kuni 18.03.2023

Korralduse eelnõu

Seletuskiri

Projekteerimistingimused