Erahuvitegevuse toetus

2021. aasta huvitegevuse ja -hariduse täiendav toetus teenusepakkujatele

Hiiumaa vallavalitsus kuulutab välja huvitegevuse ja -hariduse 2021. aasta täiendava toetuse projektivooru.
Projektivoor on avatud 10.05. - 21.05.2021 kl 14.00.
 
Projektikonkurss on 7-19. aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilistele projektidele Hiiumaa valla piirkondades;
 
Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse ja -tegevuse pakkumisel. Täiendava toetuse jagamise eesmärgiks on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. Toetatakse ka vahendite soetamist ning valdkondlike õppepäevade korraldamist.
 
Lähtudes 2020. aasta sügisel läbi viidud huviringide küsitlusest, 2020. aasta perioodi huvihariduse ja -tegevuse kokkuvõttest ja noorsootöö kvaliteedi sise- ja välishindamisest kinnitati taotlusvooru prioriteetseteks valdkondadeks:
 
  •  Formaalõppe vähene sidusus mitteformaalõppega – tuginedes noorsootöö kvaliteedihindamise välishindajate tagasisidele.
Toetatakse tegevusi, kus lõimitakse mitteformaalõpet ja formaalharidust.
 
  •  Piirkondades pakutav huviharidus on hajus. Maapiirkondades on huvihariduses osalemise kättesaadavus raskendatud.
Toetatakse tegevusi, mis loovad osalemise võimalusi maapiirkondades, suurendavad kättesaadavust ja loovad mitmekesisemaid tingimusi.
 
  • Huvitegevuste läbiviimiseks puuduvad vahendid. Vahendeid on liiga vähe, need on vananenud või vajatakse uue huviringi avamiseks.
Toetatakse vahendite soetamist huvitegevuse/-hariduse kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks.
 
  • Noorte tegelike soovide arvestamise võimalused huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks on piiratud.
Toetatakse huvihariduse/- huvitegevuse mitmekesistamiseks uusi tegevusi noorte tegelikest soovidest ja huvidest lähtuvalt lähtudes 2020. aasta sügisel läbi viidud huvihariduse ja huvitegevuse küsitlustulemustest.
 
Toetust saab taotleda Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ning osavallavalitsuse hallatav asutus ning valla territooriumil huviharidust ja -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja).
 
Toetatavad tegevused peavad olema suunatud 7-19- aastastele Hiiumaa valla noortele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa vald, toimuma juhendatult Hiiumaa valla haldusterritooriumil.

Projektide omaosalus peab olema vähemalt 10% ja tingimus on, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad.

Toetust ei saa kasutada:

• valla hallatavate asutuste puhul oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks;

• kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks;

• hoonete ja rajatiste ehitamiseks, renoveerimiseks;

• kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

Taotlus esitada elektroonilises keskkonnas 
või digitaalselt allkirjastatult valitsus@hiiumaa.ee

Loe määrust siit.

Huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse blanketid: 

Taotlusblankett on saadaval siit.

Vahearuande blankett on saadaval siit.

Lõpparuande blankett on saadaval siit.

Info: anu.tammearu@hiiumaa.ee

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Hiiumaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Hiiumaa vald.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Loe taotlemise korda siit.

 

Taotlemine: Avage haridusregistri link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Erahuvitegevuse toetus, täitke taotlusvorm ja lisage nõutavad dokumendid.
 

Info: anu.tammearu@hiiumaa.ee

Hiiumaa Rajaleidja Keskus

Aadress: Uus4/5, Kärdla, 92413 Hiiumaa

Telefon: 5880702

E-post: hiiumaa@tiksimrajaleidja.ee

http://www.rajaleidja.ee/hiiumaa

 

Hiiumaa noortenõustaja

Merrild Lebin 

Telefon: 529 1719

E-post: merrild.lebin@hiiumaa.ee

 

Hiiumaa Noortespetside võrgustik

E-post: kristel.pisa@hiiumaa.ee

http://ntk.hiiuvald.ee/noortespetside-vorgustik/

Hiiumaa noortespetside võrgustikku kuuluvad eri valdkondade asjatundjad. Siin saavad kokku noorsootöös tegutsevad ja noorsootöö eest vastutavad spetsialistid.

 

Hiiumaa haridusregister

https://hiiumaa.huviregister.ee/

Alates 2019/2020 õppeaastast on omavalitsuses kasutusel elektrooniline huvihariduse register.