Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Toetuse suurus 40 eurot kuus 

Hooldajatoetus määratakse ja makstakse raske ja sügava puudega 3-18 aastase lapse hooldamise tõttu lapsevanemale.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

  • taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
  • otsus puude raskusastme määramise kohta;
  • eestkostja määramise kohtumäärus või perekonnas hooldamise leping.

Ametnik hindab puudega lapse kõrvalabi vajadust kümne tööpäeva jooksul.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt lapse puude raskusastme lõppemiseni.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks alates haldusakti jõustumisele järgnevast kuust.

Isik on kohustatud teavitama ametnikku asjaolust, mis toob kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul asjaolu ilmnemisest.

Hooldajatoetuse mittemääramine

Hooldajatoetust ei määrata ametniku haldusaktiga, kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenusega, täiendava toetuse või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:

  • isiku või puudega lapse elama asumisel teise omavalitsusse;
  • hoolduse korraldamisel muul viisil;
  • puudega lapse või hooldaja surma korral;
  • lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse.