Hooldekodu toetus

Toetuse suurus on sissetulekust sõltuv

Hooldekodutoetus makstakse hooldekodu kulu osaliseks tasumiseks ülalpidamiskohustusega isikule, kes ei ole suuteline oma tervisliku seisundi, töötuse või toimetulekuraskuste tõttu täies mahus katma hoolekandeasutuses üldhooldekoduteenust saava isiku ülalpidamisega seotud igakuist kohamaksu.

Hooldekodutoetuse arvestamisel võetakse perekonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulek juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevat isikut.

Hooldustoetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikul on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.

Üldhooldusteenuse taotlus