Huvialategevuse toetus

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetuse 

Hiiumaa Vallavolikogu 19.08.2021 määrus nr 128 

Eesmärk on tagada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavus ja mitmekesisus noortele, suurendades seeläbi huvihariduses ja -tegevuses osalevate noorte arvu.

Huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvihariduse omandamine toimub huvikoolis ja huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

Toetuse taotlemine

Toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa vallas elavale lepsele (7–19-aastane), kelle nimel esitab lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lähtuvalt laste heaolu spetsialist taotluse Hiiumaa Vallavalitsusele koos huvihariduse ja -tegevusega seotud kuludokumentidega.

Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Huvihariduses osalemise toetuse taotlus peredele on leitav siit.

Maksmise tingimused

Lapse või noore ja tema vähemalt ühe seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiumaa vallas.

  • Toimetulekuraskustes pere, kelle taotluse esitamise eelneva kuu netosissetulek pereliikme kohta jääb alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri.

  • Paljulapselisele perele, kus on vähemalt kolm kuni 19 a (k.a) last või noort ning vastab toimetulekuraskustes pere tingimustele.

  • Puudega lapsele- huvikoolis või huvitegevuses olalevale lapsele on määratud puude raskusate.

Taotlusele lisatakse huviringi- ja tegevusega seotud kulusid ning taotluse kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid. Toetuse määramisel ei arvestata kulude hulka kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 2 kuud.

Toetuse määrad

 Huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:

  •  huviringi osalustasu kuni 100 eurot lapse või noore kohta kuus;

  •  huviringis osalemiseks transpordikulu arvestusega 0,10 senti kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 50 eurot kuus pere kohta;

  •  huviringiga kaasneval võistlusel, konkursil, laagris, festivalil jms osalemine kuni 300 eurot lapse või noore kohta aastas;

  •  huviringi tegevuses osalemiseks isiklike vajalike vahendite ja varustuse soetamine kuni 100 eurot lapse või noore kohta aastas.