Täisealise isiku hooldus

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse täisealisele raske või sügava puudega isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muu teenuse, täiendava toetuse või muu abi osutamisega.

Hooldusvajaduse hindamine ja hoolduse seadmine

 • Isik või tema esindaja esitab taotluse puudega isiku hooldamiseks kirjaliku nõusoleku andnud isiku andmetega hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks.
 • Esitatud taotluse alusel külastab ametnik 10 tööpäeva jooksul puudega isikut tema elukohas hooldusvajaduse väljaselgitamiseks.
 • Hooldusvajaduse väljaselgitamisel täidab ametnik hindamistesti, mis sisaldab puudega isiku kõrvalabi vajadust ja tema võimet toime tulla igapäevaelu toimingutega.
 • Ametnikul on õigus vajadusel kaasata hindamisprotsessi spetsialiste ja hooldusvajadus hinnatakse üle vähemalt kord kahe aasta jooksul.
 • Hooldus seatakse tähtajaliselt kuni puudega isiku arstliku ekspertiisi otsuses märgitud tähtaja lõpuni või tähtajatu otsuse korral mitte kauemaks kui viieks aastaks.
 • Hoolduse seadmisest võib keelduda, kui puudega isiku hooldusvajaduse hindamisest ei tulene vajadust hooldajat määrata või hooldust on võimalik tagada teise teenusega.
 • Hoolduse seadmisel määratakse hooldaja ülesanded ning talle igakuiselt makstav toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisakulu osaliseks katmiseks.

Hooldaja määramine

 • Hooldajaks määratakse isik, kelle tegelik elukoht on valla territooriumil, kes on teovõimeline, kellel puudub raske või sügav puue ning kes on ametniku hinnangul sobiv hooldaja ülesandeid täitma.
 • Hooldajaks võib määrata isiku, kellel on perekonnaseaduse kohane ülalpidamiskohustus hooldatava suhtes.
 • Hooldajal võib olla kuni kaks hooldatavat.
 • Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

 • Hooldajatoetuse määramise ja maksmise alus on arstliku ekspertiisi otsus hooldatavale puude raskusastme määramise kohta ja väljaselgitatud hooldusvajadus.
 • Hooldajatoetust makstakse toetuse määramise päevale järgneva kuu 1. kuupäevast.
 • Hooldajatoetus kantakse hooldaja pangakontole üks kord kalendrikuus jooksva kalendrikuu 25. kuupäevaks.
 • Hooldajatoetust võib maksta tööl käivale hooldajale, kui on võimalik tagada hooldus.
 • Hooldajatoetusest maksustatavad maksud tasub vallavalitsus vastavalt seadusandlusele.

Hoolduse peatamine ja lõpetamine

Hooldust on võimalik peatada hooldatava soovil või muul hooldust takistaval asjaolul.

Isiku hooldus lõpetatakse:

 • hooldatava soovil;
 • hooldaja soovil;
 • kui hooldaja ei täida ülesandeid nõuetekohaselt;
 • kui hooldatava hooldusvajadus on muutunud nii, et puudub selle teenuse vajadus;
 • hooldatava elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksuse territooriumile;
 • hooldatava või hooldaja surma korral;
 • kui hooldaja on hoolduse seadmiseks teadlikult andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
 • muu hooldamist takistava asjaolu korral.

Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

Hooldaja on kohustatud viivitamata teavitama ametnikku asjaolu tekkimisest, mis toob kaasa isiku hoolduse peatamise või lõpetamise.

Hoolduse peatamisel või lõpetamisel peatatakse või lõpetatakse hooldajatoetuse maksmine.

Hooldajatoetuse maksmine peatatakse või lõpetatakse seda põhjustava asjaolu tekkimise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast alates.

 

Hooldajatoetuse taotlus