Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 

2022. aastal on toimetulekupiir:

  • Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 200 eurot.
  • Alaealise lapse toimetulekupiir on 240 eurot.
  • Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Toimetulekutoetus määratakse ja maksatakse jooksvaks kuuks.

Hiimaa Vallavalitsus on kehtestanud toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise.

 

Vajaminevad dokumendid:

  • taotlus.
  • taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
  • esmakordsel taotlemisel andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.
  • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid tõendavad dokumendid.
  • vajadusel muud täiendavad dokumendid.

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tulla osavalla sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule.

 

Lisainfo:
Sotsiaalministeerium-Toimetulekutoetus