Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on:

  • isiku aitamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel,
  • võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel
  • nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu
  • lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Võlanõustaja peab vastama sotsiaalhoolekande seaduses teenust vahetult osutavale isikule kehtestatud nõuetele.

Ametnik teeb kindlaks teenuse vajaduse ning suunab vajadusel isiku teenusele.

Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega.