Erahuvitegevuse toetus

2020. aasta huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus teenusepakkujatele

Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid Hiiumaa valla piirkondades.

Toetust eraldatakse huvitegevusvõimaluste mitmekesistamiseks ja kaasaegsete meetodite rakendamiseks huvihariduse ja huvitegevuse pakkumisel. Toetuse jagamise eesmärgiks on muuta huvitegevus ja huviharidus võimalikult paljudele noortele kättesaadavaks. Toetatakse ka vahendite soetamist.

Prioriteediks on tegevused, mis:

• mis loovad osalemise võimalusi maapiirkondades, suurendavad kättesaadavust ja loovad mitmekesisemaid tingimusi.;

• kaasavad põhikooliealisi õpilasi;

• toetavad erivajadustega laste ja noorte osalemist;

• seovad mitteformaalõpet ja formaalharidust;

• lähtuvad noorte tegelikest huvidest ja soovidest.

Toetust saab taotleda Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ning osavallavalitsuse hallatav asutus ning valla territooriumil huviharidust ja -tegevust korraldav eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja).

Toetatavad tegevused peavad olema suunatud 7-19- aastastele Hiiumaa valla noortele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Hiiumaa vald, toimuma juhendatult Hiiumaa valla haldusterritooriumil.

Projektide omaosalus peab olema vähemalt 10% ja tingimus on, et tegevused peavad olema osalejatele võimalikult soodsad.

Taotluste esitamise tähtaeg: 31.08–11.09.2020 kell 14.00. 

Toetust ei saa kasutada:

• valla hallatavate asutuste puhul oma eelarvest kaetavate kulude asendamiseks;

• kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks;

• hoonete ja rajatiste ehitamiseks, renoveerimiseks;

• kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks;

Taotlusvoor kestab 31. 08 – 11.09.2020 kell 14.00
Taotlus esitada valitsus@hiiumaa.ee

Loe määrust siit.

 

Huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse blanketid: 

Taotlusblankett on saadaval siit.

Vahearuande blankett on saadaval siit.

Lõpparuande blankett on saadaval siit.


Info: anu.tammearu@hiiumaa.ee

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Hiiumaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Hiiumaa vald.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Loe taotlemise korda siit.

 

Taotlemine: Avage haridusregistri link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Erahuvitegevuse toetus, täitke taotlusvorm ja lisage nõutavad dokumendid.
 

Info: anu.tammearu@hiiumaa.ee